Doelstelling instituten

De instituten zijn met name gericht op het ondersteunen en zelf realiseren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en leveren eveneens een wezenlijke bijdrage aan de profilering van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland. Daarnaast vervullen zij een rol in het uitdragen van de Nederlandse cultuur, onder meer door het organiseren van lezingen, symposia en cursussen Nederlands.

Het accent van de kerntaken ligt op:

  • Het ondersteunen van en het leveren van een directe bijdrage aan onderwijs en onderzoek van de deelnemende universiteiten, onder meer door het aanbieden van cursussen voor en begeleiden van studenten en promovendi.
  • Het organiseren van lezingen, symposia en tentoonstellingen. Deze meer op het algemeen publiek gerichte activiteiten vloeien rechtstreeks voort uit de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het instituut.
  • Het faciliteren van Nederlandse wetenschappers en studenten door het ter beschikking stellen van onder andere huisvesting (indien mogelijk), bibliotheken en computerfaciliteiten alsmede de bemiddeling bij (overheids)instanties om onderzoek (veldwerk) in de desbetreffende landen te kunnen verrichten.
  • Het vertegenwoordigen van het Nederlandse hoger onderwijs door liaison- of promotieactiviteiten. Hierbij gaat het om activiteiten die betrekking hebben op het geven van voorlichting over en de promotie van het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de werving van studenten in het vestigingsland.

Meerwaarde

De Nederlandse Wetenschappelijke Instituten dragen bij aan de profilering van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland. De instituten vormen een netwerk van kenniscentra op het terrein van onderwijs en onderzoek en leveren een bijdrage aan de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs. Studenten en medewerkers doen op allerlei manieren internationale ervaring op; bijvoorbeeld door het volgen van colleges en het uitvoeren van veldwerkprojecten of onderzoek. De aanwezigheid van deze instituten kan ook een stimulans zijn voor studenten of onderzoekers uit het betreffende land om als student of kenniswerker naar Nederland te gaan.